آخرین اخبار : 

D

بازی دارک ارث ( Dark Earth )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی دارک ارث ( Dark Earth ) , ابتدا با زدن دکمه P بازی را متوقف کنید سپس  “FORTYTWO” (حساس به حروف ) را تایپ کنید و  [Enter] را

بازی دارک کالنی ( Dark Colony )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی دارک کالنی ( Dark Colony ) , یکی از کدهای زیر را در نوار چت ( chat bar ) در پایین صفحه که در آن پیام ها

بازی دارک انگل ( Dark Angel )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. برای استفاده از کد تقلب در بازی دارک انگل ( Dark Angel ) , یکی از کدهای تقلب زیر را در صفحه عنوان , زمانی که صدای Azrael می گوید “Dark Angel” ,  وارد کنید

بازی دارک ایجز ( Dark Ages )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کدتقلب در بازی دارک ایجز ( Dark Ages ) , ابتدا  [F10] را فشار دهید تا حالت تقلب برای شما فعال شود. حال یکی از کدهای تقلب زیر را وارد کنید تا

بازی دیو خطرناک در عمارت خالی از سکنه ( Dangerous Dave in the Haunted Mansion )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کدتقلب در بازی دیو خطرناک در عمارت خالی از سکنه ( Dangerous Dave in the Haunted Mansion ) , یکی از کد های زیر را بزنید تا دستورالعمل متقابل آن اعلام شود :

بازی دمنیشن ( Damnation )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی دمنیشن ( Damnation ) در حین بازی یکی از کد های زیر را بزنید تا دستورالعمل متقابل آن اعلام شود : شخصیت های دلخواه – PeoplePerson حالت سر

بازی دیکاتانا ( Daikatana )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کدتقلب در بازی دیکاتانا ( Daikatana ) بازی را با پارامتر خط فرمان + کنسول 1 شروع کنید. سپس در طول بازی  [~]  را فشار دهید و ” cheats on ”  را تایپ

بازی دمیج اینکورپوریتد ( Damage Incorporated )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای تقلب در بازی دمیج اینکورپوریتد ( Damage Incorporated ) پس از نگه داشتن [Ctrl] و تایپ یکی از کد های زیر در حین بازی , دستور العمل متقابل را برای تقلب فعال کنید. صدای